Contingut tècnic

Proposta de descarbonització de Serveis de Climatització, Calefacció i ACS instantània  mitjançant la hibridació de tecnologies de producció i el concepte de Pila energètica. Sistema MPK (Master Production Kit)

Ponent

Director tècnic Airlan S.A.

Descripció

Proposta de descarbonització dels Serveis de Climatització, Calefacció i ACS que preveu la hibridació de diferents tecnologies de producció  tèrmica i la incorporació del concepte de Pila energètica per a la gestió harmònica dels diferents fluxos energètics i la producció instantània d’ACS.

Les claus de l’explotació  passen per maximitzar la contribució tèrmica de les fonts renovables i possibilitar una producció eficient dels equips tèrmics, per al que el concurs del control  i una correcta hidràulica resulten també indispensables. El sistema MPK (Master Production Kit) que es desenvoluparà en la ponència compta amb aquesta concepció holística de les instal·lacions que entén equips, hidràulica i control com un tot des del qual prestar els diferents serveis tèrmics amb nivells inèdits d’eficiència energètica i sense necessitat de recórrer a l’ús d’hidrocarburs.