Ponente: Richard Coterón Eguia
Director tècnic AIRLAN

Descripció

Exposició mitjançant Casos pràctics de les oportunitats que brinden les solucions "lliurement" programables. Consideració de variables psicromètriques i prestacionals dels components clau d'una AHU en la definició de memòries de funcionament optimitzades. Enfocaments de garanties de servei (redundància), optimització energètica, precisió de resposta, adequació on site, etc.